کانکتور ال سی دی A510 - A5 2016 سامسونگ

کانکتور ال سی دی E5 سامسونگ

کانکتور ال سی دی J5 2016 - J510 سامسونگ

کانکتور ال سی دی J5 Prime سامسونگ

کانکتور ال سی دی J7 Prime سامسونگ

کانکتور ال سی دی A300 - A3 2015 سامسونگ

کانکتور ال سی دی Note 3 سامسونگ

کانکتور ال سی دی S5 سامسونگ

کانکتور ال سی دی Note 4 سامسونگ

کانکتور ال سی دی Note Edge سامسونگ

کانکتور ال سی دی J5 2015 - J500 سامسونگ

کانکتور ال سی دی J7 2016 - J710 سامسونگ

کانکتور ال سی دی J2 2015 - J200 سامسونگ

کانکتور تاچ A300 - A3 2015 سامسونگ

کانکتور تاچ E5 سامسونگ

کانکتور تاچ J5 2016 - J510 سامسونگ

کانکتور تاچ J5 Prime سامسونگ

کانکتور تاچ J7 Prime سامسونگ

کانکتور تاچ Note 4 سامسونگ

کانکتور تاچ S5 سامسونگ