درخواست همکاری

مشخصات فردی

سوابق تحصیلی

ردیف مقطع تحصیلی نام محل تحصیل رشته و گرایش معدل شروع پایان
1
2
3
4
5

سوابق شغلی

ردیف نام محل اشتغال شماره تماس شروع پایان عنوان شغلی آخرین حقوق علت قطع همکاری
1
2
3
4
5

زبان های خارجی

ردیف عنوان سطح خواندن سطح نوشتن سطح مکالمه
1
2
3
4
5

نرم افزارهای مرتبط

ردیف عنوان سطح مهارت
1
2
3
4
5

سوابق آموزشی

ردیف عنوان دوره آموزشی نام موسسه آموزشی تاریخ و مدت برگزاری گواهینامه دریافتی
1
2
3
4
5

مهارت های فردی

ردیف شرح مهارت میزان توانایی
1
2
3
4
5

پرسش های تکمیلی

اطلاعات معرف