نظرسنجی

مشخصات فردی
پذیرش

نحوه برخورد مسئول پذیرش

عالی خوب متوسط ضعیف

نحوه پذیرش و روند پذیرش

عالی خوب متوسط ضعیف

میزان زمان انتظار و پاسخگویی مسئول پذیرش

عالی خوب متوسط ضعیف

کارشناسان فنی

نحوه برخورد کارشناسان فنی

عالی خوب متوسط ضعیف

پاسخگو بودن در قبال خواسته مشتری

عالی خوب متوسط ضعیف

نحوه ارائه خدمات و سطح اطلاعات کارشناس

عالی خوب متوسط ضعیف

مجموعه شرکت

نحوه اطلاع رسانی جهت انجام خدمات

عالی خوب متوسط ضعیف

امکان ارتباط مشتری بابخش خدمات

عالی خوب متوسط ضعیف

زمان تامین قطعات مورد نیاز دستگاه

عالی خوب متوسط ضعیف

کیفیت کار و نظم پرسنل

عالی خوب متوسط ضعیف

مدت زمان تعمیر دستگااه

عالی خوب متوسط ضعیف

نحوه پاسخگویی مدیر مجموعه در قبال سوالات مشتری

عالی خوب متوسط ضعیف