دکمه هوم S4 - I9500 سامسونگ

دکمه هوم S3 - I9300 سامسونگ

دکمه هوم Note8 - N5100 سامسونگ

دکمه هوم Note3 - N900 سامسونگ

دکمه هوم Note2 - N7100 سامسونگ

دکمه هوم J7 Core - J701 سامسونگ

دکمه هوم J3 Pro - J3110 سامسونگ

دکمه هوم J2 2018 - J250 سامسونگ

دکمه هوم J2 2015 - J200 سامسونگ

دکمه هوم J1 2016 - J120 سامسونگ

دکمه هوم J1 Ace - J110 سامسونگ

دکمه هوم J105 سامسونگ

دکمه هوم J100 سامسونگ

دکمه هوم G7102 - Grand 2 سامسونگ

دکمه هوم G532 سامسونگ

دکمه هوم J4 - J400 سامسونگ

دکمه هوم J5 2016 - J510 / J7 2016 - J710 سامسونگ

دکمه هوم J5 2015 - J500 / J7 2015 - J700 سامسونگ

دکمه هوم I9060/I9082 سامسونگ

دکمه هوم G530 - G531 سامسونگ